Polityka Prywatności

 • DEFINICJE

  • Administrator – Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-178) przy ul. Goplańska 56, NIP 5833177765, REGON 361124504, e-mail: kontakt@bezpieczny.pl, wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11226147/A;
  • Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii;
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona przez Administratora na stronie internetowej pod adresem www.zyciomat.pl, umożliwiająca użytkownikom korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. Serwis zawiera dokumenty, grafiki oraz inne utwory podlegające ochronie prawno-autorskiej, a także znaki towarowe;
  • Ubezpieczyciel – podmiot rynku ubezpieczeń prowadzący działalność sklasyfikowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w grupie działu I ubezpieczeń na rzecz i w imieniu którego Administrator prowadzi działalność ubezpieczeniową
  • Bezpieczny.pl - Bezpieczny.pl Sp. z o.o. - dystrybutor ubezpieczeń uprawnionym do zawierania umów ubezpieczenia, ich obsługi oraz przyjmowania zgłoszeń i roszczeń w imieniu i na rzecz ubezpieczycieli: Generali TU S.A. i Generali Życie TU S.A. oraz AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Bezpieczny.pl jest podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie portalu zlokalizowanego pod adresem www.bezpieczny.pl
 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.zyciomat.pl, pod adresem e-mail: dane@bezpieczny.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   Wszelkie informacje na Twój temat, które gromadzimy w Serwisie, podajesz nam dobrowolnie. Może się jednak zdarzyć, że bez podania określonych danych nie będziemy w stanie świadczyć Ci określonych usług lub usług w pełnym zakresie.

  • Korzystanie z Serwisu
   • Będziemy przetwarzali dane wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii):
   • w celu świadczenia Ci usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści zgromadzonych w Serwisie, udostępniania formularza kontaktowego– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   • w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji użytkowników Serwisu oraz sposobu korzystania z niego w celu poprawienia funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   • w celach technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa Serwisu, usuwania ewentualnych awarii i błędów usług dostępnych za jego pośrednictwem, a także zarządzania Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • Formularz kontaktowy w Serwisie
   • Zapewniamy w Serwisie możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego.

    Twoje dane będą przetwarzane:

    • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego za pomocą formularza - podstawą prawną przetwarzania jest: w zakresie danych niezbędnych do obsługi zapytania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w zakresie danych, które nie są niezbędne do obsługi zapytania – Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
    • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    • w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz i statystyk zapytań składanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   • Aby skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego należy podać dane osobowe niezbędne do kontaktu i udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Podanie danych zaznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi Twojego zapytania, zaś ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli obsłużyć Twojego zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Formularz kontaktowy nie służy do zgłaszania reklamacji.
   • Marketing

    Przetwarzamy Twoje dane w celu realizowania przez nas działań marketingowych poprzez:

    • wyświetlanie w Serwisie treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości promowania produktów i usług naszych oraz Ubezpieczyciela i Bezpieczny.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    • Przetwarzamy, Twoje dane obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego produktów i usług– podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przy czym zgoda taka może być wycofana w dowolnym momencie. Podanie tych danych jest dobrowolne. Marketing ten będzie prowadzony wyłącznie za pomocą środków komunikacji (np. e-mail, SMS, MMS, rozmowa telefoniczna), na które wyraziłeś/aś zgodę, przy czym zgoda taka może być wycofana w dowolnym momencie.
    • Przetwarzamy Twoje dane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i możliwości ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne.
 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  • Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną zawartej z nami będą przechowywane przez okres jej obowiązywania.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przechowywane do czasu, aż wycofasz zgodę względem ich przetwarzania.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionych interesów innych niż marketing będą przechowywane do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu z uwagi na Twoją szczególną sytuację.
  • Okresy przechowywania danych mogą zostać przedłużone w przypadku, gdy dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 • ODBIORCY DANYCH

  • Twoje dane osobowe są ujawniane agentowi ubezpieczeniowemu Bezpieczny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Goplańskiej 58 oraz jego upoważnionym usługodawcom odpowiedzialnym za obsługę jego działalności, systemów informatycznych i sprzętu, podmioty świadczące usługi wysyłania maili lub smsów.
  • Możemy ujawnić wybrane informacje dotyczące Ciebie właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną udostępnione agentowi ubezpieczeniowemu 4Life Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 132/134 w celu przekazana Tobie oferty ubezpieczenia.
 • PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

  • Może się zdarzyć, że dane będą przesyłane poza EOG przez podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, takie jak dostawcy poczty elektronicznej czy organizatorzy usług związanych z działalnością Serwisu, w tym Ubezpieczyciel itp. Dochowamy wszelkich starań, aby upewnić się, że takie przepływy danych odbywać się będą zgodnie z przepisami prawa. Nie ujawnimy danych osobowych podmiotom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.
 • PRAWO DO SPRZECIWU

  • Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla prawnie uzasadnionych celów ze względu na Twoją szczególną sytuację: Masz prawo zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu – ze względu na Twoją szczególną sytuację - wobec przetwarzania Twoich danych dla prawnie uzasadnionych celów innych niż marketing. Zgłaszając sprzeciw powinieneś wskazać swoją szczególną sytuację uzasadniającą jego zgłoszenie, a my ocenimy sprzeciw. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu, chyba że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych: Masz także prawo do zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla potrzeb marketingu, bez konieczności jego uzasadniania.
  • Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami wysyłając nam e-mail na adres: dane@bezpieczny.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I.1. powyżej.
 • POZOSTAŁE PRAWA, KTÓRE CI PRZYSŁUGUJĄ

  • Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
   • prawo do wycofania, w dowolnym momencie, zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej cofnięciem;
   • prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii;
   • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;
   • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.:
    • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
    • cofniesz zgodę na ich przetwarzanie i nie mamy innej podstawy do ich przetwarzania;
    • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a nie będziemy mieli podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;
    • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli np.:
    • kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
    • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w takim przypadku masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
   • W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy mogli je przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.
   • prawo przenoszenia danych, tj. prawo, aby otrzymać od nas swoje dane, które dostarczyłeś/łaś nam na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Masz także prawo żądania, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
   • prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

  • Niektóre z usług dostępnych w Serwisie wiążą z wykorzystaniem technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji wykorzystane jest przede wszystkim w porównywarkach ubezpieczeń. W pozostałych funkcjonalnościach Serwisu nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne.
 • PLIKI COOKIES

  • Co to jest plik „cookie"?

    W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu stosujemy się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • rozpoznawania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
   • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
   • pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
  • Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?
  • Zamknięcie przeglądarki Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.
 • GOOGLE ANALYTICS

  • W celu analizy i ulepszenia funkcjonowania swojego Serwisu korzystamy z usług i funkcji reklamowych oferowanych przez Google Analytics dostarczanej przez Google Inc.
  • Google Analytics przetwarza otrzymane dane w sposób zbiorczy i zanonimizowany, zatem nie jest możliwa identyfikacja pojedynczej osoby, której dane zostały pozyskane.
  • Google Analytics wykorzystuje pliki cookies do analizy w jaki sposób korzystasz z Serwisu i tworzenia zbiorczych statystyk/raportów odwiedzających. Ponadto dzięki Funkcji reklamowej Google Analytics możemy:
   • korzystać z remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics;
   • przygotowywać raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
   • przygotowywać raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;
   • korzystać z zintegrowanych usług, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam;
  • W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia reklam w ramach Google, w tym wyłączyć personalizację reklam, która pozwala Google na korzystanie z informacji o Twojej aktywności na koncie Google, informacji przechowywanych w usługach Google (takich jak wyszukiwarka i YouTube) oraz danych dotyczących przeglądania pochodzących z witryn i aplikacji partnerów Google. Ustawienia reklam możesz zmienić pod adresem: https://adssettings.google.com
  • Jeżeli nie chcesz aby Google Analytics zbierało dane dotyczące Twoje aktywności w Serwisie, możesz skorzystać z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. W tym celu pobierz i zainstaluj darmową wtyczkę dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Wówczas Google Analytics nie będzie zbierało danych o odwiedzinach w Serwisie, a Ty nadal będziesz mieć dostęp do Serwisu.
  • Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez Google Analytics dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl, natomiast pełna polityka prywatności Google Inc. dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie.