Regulamin

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu świadczącego Usługi za pośrednictwem Serwisu.

 • Definicje

   Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

  • BPL lub Usługodawca – Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-178) przy ul. Goplańska 56, NIP 5833177765, REGON 361124504. BPL jest również agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11226147/A.
  • BPL lub Administrator – podmiot zajmujący się zarządzaniem Serwisem i utrzymaniem jego sprawnego działania, będący jednocześnie właścicielem domeny znajdującej się pod adresem: www.zyciomat.pl
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Usług udostępnionych w Serwisie.
  • Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona przez BPL, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez BPL, dostępna na stronie internetowej www.zyciomat.pl Serwis zawiera dokumenty, grafiki oraz inne utwory podlegające ochronie prawno-autorskiej, a także znaki towarowe.
  • Usługi – umożliwienie Użytkownikowi korzystania z zasobów Serwisu.
  • Zakład ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykaz Zakładów ubezpieczeń dostępny jest pod linkiem https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_ubezpieczeniowego/Grupy_dzialu_I.
  • Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.
 • Postanowienia wstępne

  • Regulamin został sporządzony i funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym przede wszystkim:
   • Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
   • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwana dalej Ustawą o świadczeniu usług
   • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
   • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zwana dalej ustawą ubezpieczeniową,
   • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
   • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 - Prawo telekomunikacyjne,
   • Ustawa z dnia 30 maja 2003 r. o prawach konsumenta,
   • Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
  • Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązaniem Użytkownika do ich przestrzegania, przez co zawiera on z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  • Każdy Użytkownik w celu skorzystania z Usług wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 • Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

  • Niniejszy Regulamin, w tym Polityka Prywatności, stanowi integralną część zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie musi być poprzedzone pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, co wiąże się z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu.
  • Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa.
 • Porozumiewanie się Usługodawcy z Użytkownikiem

  • Porozumiewanie się pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie świadczonych Usług następuje poprzez umieszczanie za pośrednictwem Stron internetowych Serwisu komunikatów kierowanych przez Usługodawcę do Użytkowników.
 • Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

  • Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone przez cały czas, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  • Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
  • Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Usługodawcę lub Zakład ubezpieczeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
  • Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Usługodawca jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
  • Zakazane jest również dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
  • Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych.
  • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przyjętych w społeczeństwie norm etycznych i moralnych.
  • Przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki Prywatności.
 • Prawa własności intelektualnej

  • W związku z tym, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
  • Korzystanie z treści chronionych prawem własności intelektualnej i rozporządzanie nimi, jeżeli nie jest związane z dozwolonym dla Użytkownika użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu w dowolnym momencie.
 • Funkcjonalności Serwisu

  • Serwis pełni funkcję informacyjną w zakresie funkcjonowania rynku ubezpieczeń w Polsce poprzez cykliczne udostępnianie artykułów i poradników.
  • Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie analizy potrzeb klienta, która ułatwia sprecyzowanie potrzeb ubezpieczeniowych przez Użytkownika.
  • Usługodawca w ramach funkcjonalności Serwisu udostępnił formularz kontaktowy.
  • Dane niezbędne do korzystania z funkcjonalności Serwisu Użytkownik wprowadza samodzielnie i ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych.
  • Użytkownik może otrzymać informację podsumowującą czynności wykonane w ramach Serwisu na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej.
 • Warunki techniczne świadczenia usług

  • W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
   • Bieżące aktualizowanie przeglądarek internetowych
   • włączona obsługa Cookies i JavaScript
   • Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).
 • Zasady odpowiedzialności

  • Usługodawca nie odpowiada za podanie przez Użytkownika w Serwisie danych i informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych, wobec braku możliwości ich weryfikacji. Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do polisy przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
  • W przypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Usługodawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 • Postępowanie reklamacyjne

  • Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
  • W razie stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowości dotyczących realizacji Usług związanych z korzystaniem z Serwisu powinien on niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, przekazać Usługodawcy reklamację, zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. Usługodawca może zwrócić się do osoby zgłaszającej reklamację o przedstawienie dodatkowych, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, informacji.
  • Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu można składać:
   • w formie elektronicznej – na adres e-mail: kontakt@bezpieczny.pl
   • pisemnie – na adres siedziby Usługodawcy.
  • Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Usługodawca w tym terminie wyśle informację o przyczynie niemożności rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona nie później niż w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadamia osobę zgłaszającą reklamację, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
  • Reklamacje zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Zakłady ubezpieczeń, powinny być kierowane do Zakładów ubezpieczeń, zgodnie z postanowieniami OWU regulującymi zasady oraz sposób składania reklamacji.
 • Postanowienia końcowe

  • Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
  • W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje od 29-03-2021r.